Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 najdete TADY

 

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín. Termíny jsou naplánovány na únor/březen 2024. Pokud termíny zatím vypsány nejsou, budeme přednostně kontaktovat již přihlášené.

Pokud již není volný termín, stáváte se náhradníky dle pořadí vyplnění předběžné přihlášky. V případě uvolnění termínu Vás budeme kontaktovat.

Předběžná přihláška

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci:

 • děti zažijí aktivity v rámci celého dopoledne, seznámí se s prostředím školy, prací ve skupině, našimi průvodci i potencionálními budoucími spolužáky,
 • oba rodiče se zúčastní rozhovoru s vedením školy, který bude zaměřen na koncepci ScioŠkoly a očekávání rodičů od základní školy. Na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná, ale je zvýhodňujícím kritériem pro zápis. 

3. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,

 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,

 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium se skládá z posouzení následujících předpokladů: Kompetence dítěte zvládat prostředí s volnějšími hranicemi, absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině. Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly. Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 4. dubna závaznou přihlášku. Tu od nás dostanete na základě vyplněné předběžné přihlášky při osobní schůzce, nebo ji doručíme e-mailem s instrukcemi pro její odevzdání.

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole, a to ve dnech:

 • 3. dubna 2024 od 9:00 do 11:00
 • 4. dubna 2024 od 9:00 do 11:00

Přihlášku doručte

 1. osobně, na adresu Šujanovo náměstí 356/1, 602 00 Brno - Trnitá
 2. poštou, na adresu ScioŠkola Trnitá, Šujanovo náměstí 356/1, 602 00 Brno - Trnitá
 3. datovou schránkou: nemc3w5
 4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně, na e-mail trnita@scioskola.cz 

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než přijímaných dětí, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 2. dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky,
 3. dítě a rodič/e absolvovali ScioŠkolu nanečisto, 
 4. dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. dle losu.

6. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 1. Seznam seřazených dětí zveřejníme na našich stránkách a postupně se s vámi spojíme, jestli váš zájem trvá.
 2. Pokud jsme ještě neposoudili povinná kritéria, posoudíme je nyní.
 3. Uzavřeme smlouvu a vyhotovíme rozhodnutí o přijetí.
 4. Často se stává, že si rodiče zájem o naši školu rozmyslí, nebo žádají o odklad. Při odmítnutí místa ze strany rodičů procházíme postupně seznamem seřazených dětí dle zvýhodňujících kritérií až do naplnění kapacity.
 5. Po naplnění kapacity ostatním uchazečům pošleme rozhodnutí o nepřijetí.

7. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 2. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Předmětem hodnocení je: zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách, zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné, zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Vhodnost ScioŠkoly pro dítě

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium se skládá z posouzení následujících předpokladů: Kompetence dítěte zvládat prostředí s volnějšími hranicemi, absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině. Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly. Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 11. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 777 939 778) nebo emailem (na adrese trnita@scioskola.cz ), doporučujeme tak učinit nejpozději do 18. 4. 2024, neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.